Утврђивање својства осигураника

скачать документ - Izdavanje_knjizice.pdf (340kb)

 

Документација потребна за утврђивање својства осигураника

 

односно прогнано лице коме је надлежни републички орган утврдио статус избеглог, односно

прогнаног лица из бивших република СФРЈ са боравиштем на територији Републике Србије

 

1. Изјава о приходима за утврђивање цензуса

2. Фотокопија личне карте подносиоца изјаве и чланова породице (лична карта на увид);

3. Доказ о висини свих месечних прихода за сваког члана породице, који се прилаже уз изјаву:

-За запослене: потврда послодавца о висини зараде исплаћене у претходном календарском месецу;

-За пензионере: чек о исплаћеној пензији из претходног календарског месеца;

-За лица која остварују приходе по основу уговора о делу: потврда исплатиоца о висини уговорене

накнаде у претходном календарском месецу;

-За лица која остварују приходе од пољопривреде, шумарства, самосталне делатности, капитала,

непокретности и капиталне добити:

 

уверења управе јавних прихода (према месту пребивалишта, односно боравишта, односно месту

непокретности, или месту обављања самосталне делатности) о приходима оствареним у претходној

календарској години, односно последњи познати податак о том приходу који се води код управе

јавних прихода.

 

Уколико подносилац изјаве и чланови његове породице немају приходе и не задужују се порезом, то

се доказује:

- ако не остварују зараду, пензију као и уговорену накнаду: овереном фотокопијом радне књижице

или изводом из матичне евиденције Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

запослених, осим за децу до краја прописаног школовања

- ако не остварују приходе од пољопривреде, шумарства, самосталне делатности, капитала,

непокретности и капиталне добити: уверењем управе јавних прихода према месту пребивалишта (за

сваког члана породице појединачно) да се не задужује порезом на приходе који подлежу

опорезивању.

 

Да би се здравствено осигурање грађанима финансирало из буџета Републике Србије, неопходно је

да месечни износ прихода не прелази висину цензуса за стицање својства осигураног лица. Висину

цензуса за својство осигураног лица споразумно су прописали министар здравља и министар за

социјална питања.

 

Лицима која живе сама здравствено осигурање се финансира из буџета, уколико њихов месечни

приход не прелази износ нето минималне зараде у Републици увећан за 30 одсто.

 

Уколико лице живи са члановима породице, осигурање ће му се финасирати из буџета ако укупни

месечни приход по члану породице не прелази нето минималну зараду у Републици.

Висина цензуса се мења са променом броја радних сати у месецу, тј.висине нето минималне зараде.

 

Својство члана породице доказује се :

- за супружника изводом из матичних књига венчаних;

- за ванбрачног партнера изјавом ванбрачних партнера да заједница живота траје најмање две

године и изјавом два сведока о постојању ванбрачне заједице, које су оверене код надлежног

општинског органа, односно суда;

- за децу рођену у браку или ван брака и пасторчад изводом из матичне књиге рођених;

- за усвојену децу одлуком надлежног органа о усвојењу;

- за децу узету на издржавање одлуком надлежног органа о утврђивању обавезе издржавања;

- за родитеље изводом из матичне књиге рођених за подносиоца изјаве и родитеље.

 

 

1. Фотокопија личне карте (лична карта на увид)

2. Важеће решење о утврђивању права на новчану накнаду по основу незапослености од

Националне службе за запошљавање

3. Фотокопија одјаве са претходног осигурања

4. Пријава на здравствено осигурање

Период овере: - На рок од годину дана, односно на рок утврђен за примање новчане накнаде ако је

тај рок краћи од годину дана.

 

засновали радни однос или обављају одређене послове

 

1. Фотокопија личне карте (лична карта на увид)

2. Акт о упису у регистар надлежног органа и акт о обављању пословодних овлашћења и послова

управљања

3. Фотокопија одјаве са претходног осигурања

4.Пријава на здравствено осигурање

Период овере: - На рок од шест месеци

 

1. Фотокопија личне карте (лична карта на увид)

2. Акт о регистрацији самосталне делатности односно акт о упису у регистар надлежног органа,

односно потврда одговарајућег удружења

3. Фотокопија одјаве са претходног осигурања

За оверу: Уверење пореске управе о плаћеном доприносу за здравствено осигурање

Перид овере: -На рок од шест месеци

 

1. Фотокопија личне карте (лична карта на увид)

2. Решење о праву на пензију (чек о последњој примљеној пензији)

3. Фотокопија одјаве са претходног осигурања

Период овере: - Трајно

 

1. Фотокопија личне карте (лична карта на увид)

2. Легитимација носиоца пољопривредног газдинства издата од стране надлежног органа или

решење о утврђивању пореза на катастарски приход или уговор о давању односно узимању у закуп

пољопривредног земљишта или уговор о уступању пољопривредног земљишта или потврда о

пријави фонду ПИО осигурања пољопривредника или лична изјава

3. Стара здравствена књижица

Период овере: - На рок од 6 месеци

 

лицу, државном органу, органу локалне самоуправе и аутономне покрајине

 

1. Копија уговора о раду

2. Радна књижица на увид

3. Пријава на здравствено осигурање

4. Фотокопија одјаве са претходног осигурања

Период овере: - На рок од шест месеци, односно на рок трајања уговора о раду, ако је тај рок краћи

од шест месеци.

 

осигурању

 

1. Фотокопија личне карте (лична карта на увид)

2. Извод из матичне књиге венчаних (за брачног друга)

3. Извод из матичне књиге рођених (за дете)

4. Уверење о редовном школовању (средњошколац, студент)

5. Исказ два сведока оверен код надлежног органа да нема брачних сметњи у смислу закона којим

се уређују породични односи, као и да ванбрачна заједница траје дуже од две године (за ванбрачног

партнера)

Период овере: На рок који је прописан за оверу здравствене књижице носиоца осигурања, а за

средњошколце и студенте најкасније до краја школске године

 

доприноса, а која нису обавезно здравствено осигурана

 

1. Оверена фотокопија личне карте;

2. Доказ о уплати месечног доприноса за здравствено осигурање

3. Фотокопија одјаве са претходног осигурања

Период овере: - На три месеца

 

здравствено осигурање кроз самосталну уплату доприноса

 

1.Фотокопија личне карте (лична карта на увид)

2.Потврда са факултета

3.Изјава да не постоји други основ осигурања

4. Фотокопија одјаве са претходног осигурања

5. Доказ о уплати месечног доприноса за здравствено осигурање

Период овере: - На три месеца

 

© 2013 Pепублички фонд за здравствено осигурање Србије

 

 

 
up